ผู้จัดการสาขา
19 ตุลาคม 2563, สำนักงานใหญ่|Durbell
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่รับ
ผู้จัดการสาขา

Responsibilities

 • กำหนดแผนงานการขายโดยจัดทำ PAPประจำไตรมาส, Recoverageแฟ้มการขาย รวมทั้งควบคุม ดูแลยอดขายรายปี รวมทั้งทบทวนการขายให้ทีมขายสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใว้
 • ถ่ายทอดแผนงานโดยจัดประชุมสาขาเพื่อทบทวนแผนธุรกิจและมอบหมายแผนงานของทุกแผนกอย่างสม่ำเสมอ
 • บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานขาย งานปฏิบัติงานสำนักงาน และงานคลังสินค้า
 • พัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับร้าค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อบริหาร วางแผน รวมถึงพัฒนาศักยภาพร้านค้าเพื่อให้ได้ยอดขายอย่างยั่งยืน
 • บริหารจัดการเก็บเงินจากลูกค้าให้ได้ครบถ้วนโดยไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญ รวมทั้งหนี้อันเกิดจากกทางทุจริตของพนักงานขายหรือคลังสินค้า
 • ออกทำงานในภาคสนาม โดยตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย(SR) หัวหน้าพนักงานขาย และเข้าเยี่ยมร้านค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานกับเดอเบลจะเป็นในทางบวกและเป็นที่หนึ่งในใจของร้านค้า
 • จัดทำรายงาน และส่งรายงานรายเดือน อาทิ Scorecard, tracking performance, ICO รวมถึงรายงานยอดขายส่งให้กับทางสำนักงานใหญ่
 • วิเคราะห์และจัดให้มีการฝึกอบรมทีมงานขายตามความต้องการของพนักงานแต่ละคน
 • บริหารจัดการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 7 ปี และประสบการณ์การบริหารทีมงานในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • เดินทางทำงานต่างภูมิลำเนาและค้างแรมได้
 • การบริหารผลงานและค่าใช้จ่าย
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง สร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้แก่ทีมงานได้
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • มีสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • ทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน
 • ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
 • มีความเป็นผู้นำ กระตือรือล้น มีมนุษยสัมพันธ์, บุคคลิกภาพดีและรักความท้าทาย

สนใจสอบถาม

 • คุณชนณพร ขำทับน้ำ ck@durbell.com
 • คุณพงศธร โคจรสวัสดิ์ pk@durbell.com

Durbell Company Limited 

288/1 Ekkachai Road Bangbon Bangkok 10150

Tel. 02-417-0400, 081-927-8866