มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล (HAL-Q)

10 มกราคม 2561
ที.ซี.ฟาร์มา, การพัฒนาที่ยั่งยืน


บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ปราจีนบุรี) เล็งเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย มุ่งมั่นเข้าใจถึงความต้องการอย่างถ่องแท้ (Anticipation) พัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มมุสลิม ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล (HAL-Q) จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) สินค้าที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลเป็นสินค้าที่ผลิตตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามทั้งความสะอาด และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมว่าไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม และไม่เพียงแต่กระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต แต่ยังคงใส่ใจรสชาติของสินค้าในทุกแบรนด์ให้อร่อยถูกปากผู้บริโภคทุกกลุ่ม

ข่าวอื่นๆ