มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011

10 มกราคม 2561
ที.ซี.ฟาร์มา, การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ปราจีนบุรี) มุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุด (Performance excellence) พัฒนาระบบการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเน้นการลดใช้พลังงาน แต่พัฒนากระบวนการใช้พลังงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดมาโดยตลอดภายใต้กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังความสำเร็จสู่ชุมชน และ​สังคมอย่างยั่งยืน ทำให้เราได้รับมาตรฐานระบบ ISO 50001:2011​

ISO 50001: 2011 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการพลังงาน (Energy Management System) เป็นมาตรฐานรับรององค์กรธุรกิจทั่วโลก ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้องค์กรแล้วยังสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ระบบการจัดการพลังงานจะครอบคลุมถึงการจัดหาพลังงาน การตรวจวัด การรายงานการใช้พลังงาน ตลอดจนการจัดซื้อ และการออกแบบวิธีปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน

ข่าวอื่นๆ