กลุ่มธุรกิจ TCP สานต่อโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันปี 3 ร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

3 พฤษภาคม 2565

กลุ่มธุรกิจ TCP และบริษัทเดอเบล จำกัด เดินหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ปี 3   มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและจัดการผลผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการรับประทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดงานมอบ “รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์” ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยผลงานของโครงการที่ผ่านมาสามารถสร้างผลผลิตสู่อาหารกลางวันเกือบ 60,000  กิโลกร้มแก่นักเรียน ครู และชุมชน 5,486 คน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านบาท

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันที่เดอเบล บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ทำร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ถือว่าเป็นโครงการที่ผมภาคภูมิใจ เพราะทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อิ่มท้อง ปลอดภัย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ขององค์กร “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โรงเรียน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่นที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability””

โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน เริ่มต้นในปี 2562 รวมเป็นเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนในโครงการมีพืชผักปลอดสารพิษป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนเป้าหมายท้ายที่สุด ต้องการให้ชุมชนเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน

ในปีนี้กลุ่มธุรกิจ TCP ได้มอบรางวัลแก่ 10 โรงเรียนนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเกิดจากถอดบทเรียนของโครงการร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ผลักดันและขยายผลจนเกิดเป็นหลักสูตรทองถิ่นเรื่องเกษตรอินทรีย ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านอาหาร ได้แก่

  1. โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) จ.นครปฐม

    2. โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี

   3.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จ.ชลบุรี

    4. โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ จ.ชลบุรี

    5. โรงรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) จ.นครราชสีมา

    6. โรงเรียนวัดทศทิศ จ.ปทุมธานี

     7.โรงเรียนบ้านปง จ.เชียงใหม่

      8. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ จ.กรุงเทพฯ

      9. โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง จ.อุดรธานี

 

      10. โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)   จ.อุบลราชธานี

 

 

คุณสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 โรงเรียนที่ได้รับ “รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์” และขอชื่นชมโรงเรียนและทีมงานทุกคนที่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง ถึงแม้จะพบความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ได้พยายามแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนวิธีการ จนงานสำเร็จลุล่วงได้ ผมขอให้คำมั่นว่า เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจให้กับทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ยึดถือมาโดยตลอด”  

ข่าวอื่นๆ