จุดเด่น
  • ระบบส่งสินค้าที่รวดเร็วถึงปลายทางภายใน 48 ชั่วโมง : สามารถเข้าถึงเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 140,000 ร้านค้า โดยช่องทางการจัดจำหน่ายของเดอเบล
  • ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ สาขามากกว่า 24 แห่งทั่วทุกภาค : พร้อมบุคคลากรด้านการขายที่มากประสบการณ์กว่า 2,000 คน หน่วยรถขายและรถขนส่งกว่า 500 คัน
  • พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง : มีการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลยีการขาย การตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และกระจายสินค้า