การพัฒนาที่ยั่งยืน

กว่า 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของกลุ่มธุรกิจ TCP

นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัท คุณเฉลียว อยู่วิทยา ได้ปลูกฝังแนวคิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความห่วงใยดูแลสังคม กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดเวลากว่า 60 ปี หลายโครงการยังเป็นที่จดจำ และกลายเป็นต้นแบบของการทำ CSR ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น โครงการอีสานเขียว, โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง, กระทิงแดงสปิริต, เรารักษ์น้ำ, โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน, โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน และโครงการกระทิงแดง ยูโปรเจ็ค เป็นต้น

หลังจากรวมพลังบริษัทในเครือ และประกาศเป้าหมายใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน ในบทบาทของผู้ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” (ENERGIZING A BETTER WORLD FOR ALL) เพิ่มพลังให้สังคมไทยและสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นสำหรับทุกคน กลุ่มธุรกิจ TCP จึงยกระดับความเข้มข้นในการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกเข้าสู่การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อน และสามารถบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

TCP SUSTAINABILITY

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก คือ “Integrity”, “Quality” และ “Harmony” ดังนี้

Integrity

พันธมิตรธุรกิจยั่งยืน

องค์กรธรรมาภิบาล

Quality

คุณภาพสินค้าและบริการ

คุณภาพชีวิตบุคลากร

Harmony

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ชุมชนยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ TCP
ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะนำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับแรกขึ้นในปี 2562 เพื่อรายงานเป้าหมาย และความคืบหน้าของแผนงานในแต่ละแกนหลัก ด้วยความโปร่งใส ต่อเนื่อง

โครงการเพื่อความยั่งยืน

รับชมผลงาน THESIS จากอาสาสมัคร

จาก TCP Spirit คณะเศษสร้าง แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ

รับชมผลงาน THESIS จากอาสาสมัคร

จาก TCP Spirit คณะเศษสร้าง แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ

ทุกคนก็ดูแลทรัพยากรน้ำได้

กับ 7 เคล็ดวิชาจาก “TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited”

ทุกคนก็ดูแลทรัพยากรน้ำได้

กับ 7 เคล็ดวิชาจาก “TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited”

โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
มาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์

(Quality & Product Responsibility)
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด
 • ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • GMP และ HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
 • FSSC 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
 • ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการ
 • Halal มาตรฐานอาหารฮาลาล
 • HAL-Q (Halal มาตรฐานอาหารฮาลาล)
 • MUI (มาตรฐานอาหารฮาลาลอินโดฯ)

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

(Environment & Energy)
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด
 • ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
 • มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
 • มาตรฐานฉลากลดคาร์บอน
 • Green System จากโครงการ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

(Environment & Energy)
โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระดับ Platinum
 • บริษัท เดอเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขากรุงเทพฯ 1
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขากรุงเทพฯ 2
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขานครปฐม
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการจัดทำมาตรฐาน / องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง ระดับ Platinum
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขานครปฐม
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • บริษัท เดอเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับ Gold
 • บริษัท เดอเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขากรุงเทพฯ 1
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขานครปฐม
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขานครราชสีมา
โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ Health Promotion Enterprise บริษัทที่สามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบกิจการ สร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า
 • บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาเชียงใหม่

มาตรฐาน
ความยั่งยืนของธุรกิจ

(Environment & Energy)
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (CSR-DIW)
 • บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 (T.G. Vending)
 • บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด
เกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562
 • บริษัท เดอเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ข่าวสาร