กระดานดำกับกระทิงแดง เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาชุมชน จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ นำเสนอโครงการเพื่อแบ่งปันโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ ในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง ...จากคนรุ่นใหม่สู่ผู้ยากไร้

จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 60 คน จัดทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มอาสาเพื่อพัฒนาชาวเขา โดยได้นำเสนอโครงการสร้างอาคารเรียนสานฝันให้กับเด็กในชนบทที่บ้านสานก๋วย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆ ได้มีสถานที่เรียนเป็นหลักแหล่งและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงยื่นเรื่องเสนอขอเงินทุนจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และยังได้รับความร่วมมือจากชมรม เรดบูล จังเกิ้ล คลับ หรือ RBJ เข้าร่วมต่อเติมความฝันให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกแรงหนึ่ง

 

 

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เริ่มก่อตั้งกองทุนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยให้นักศึกษาเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอันเป็นการเปิดโอกาสสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น การสร้างอาคารเรียน สร้างโรงอาหาร ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ โดยให้การสนับสนุนโครงการละ 100,000 บาท รวม 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

 

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาชุมชนจึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาโครงการร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนเล็กๆ ให้แข็งแกร่ง สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องนักศึกษา ถือเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รับความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป