โครงการ "เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน“ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานปราจีนบุรี โดยให้ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 34 ราย สร้างรายได้มากกว่า 2,400,000 บาท มีกองทุนรับซื้อข้าว 1,480,000 บาท สามารถใช้ซื้อข้าวได้ 82 ตัน/ปี

นอกจากนี้ยังได้รางวัลชมเชย จากการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับภาคตะวันออก นี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการส่งต่อพลังชัยชนะและขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน