กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยหลักการ 4 ขั้นตอน

  1. คัดเลือก และตรวจประเมินคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการประเมิน และให้การรับรองคู่ธุรกิจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  2. ประเมินความเสี่ยงและการจัดกลุ่มคู่ค้า วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากคู่ค้า และนำผลที่ได้มาวางกลยุทธ์ และแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  3. พัฒนา และยกระดับศักยภาพคู่ค้าสู่ความยั่งยืน จัดทำแผนพัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้พร้อมเติบโตไปพร้อมกัน
  4. สร้างความตระหนักรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมาย