กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัว “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่หลากหลายของลุ่มน้ำไทย ทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน

โครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนดิน และใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง นำร่องใน 3 ลุ่มน้ำใหญ่ ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำมูล ตั้งเป้า 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ในการเพิ่มปริมาณน้ำมากกว่า 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ชุมชน กว่า 16,000 ครอบครัว ใน 7 จังหวัด ได้เข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม โดยในอนาคตพร้อมขยายการพัฒนาออกไปจนครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

คลิกเพื่อดู : โครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย - เทิดด้วยทำ จ.แพร่

คลิกเพื่อดู : โครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย - เทิดด้วยทำ จ.ปราจีนบุรี