คือโครงการอาสาสมัครแนวใหม่ ที่มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยต่อยอด และขยายความร่วมมือมาจาก “กระทิงแดง สปิริต”


Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.