บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมไทย และต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาใน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้นำความรู้ ความสามารถมาทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ ความยั่งยืนของสังคมต่อไป จึงได้ก่อให้เกิดโครงการ กระทิงแดง ยู โปรเจ็กต์ ขึ้นมา

กระทิงแดง U Project คือ 1 ในโครงการ ที่เราได้ดำเนินการเพื่อสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดโครงการเพื่อพัฒนาสังคมระดับนิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิตนักศึกษา จนสามารถต่อยอดมาได้ถึงปี พ.ศ. 2556 โครงการ “กระทิงแดง U Project” ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของสังคมไทย ได้ร่วมใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ส่วนรวม พร้อมทั้งแบ่งปันพลังสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมไทย

สิ่งที่โครงการทำ ก็คือ การจัดกิจกรรม โดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกโครงการใจอาสาจากนิสิตนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนในการทำงาน รวมทั้งมอบเงินทุนรางวัล ให้แก่โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางอาชีพที่เป็นพลังใจให้สังคมไทยใน 4 สาขา คือ เกษตรกรรม การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีทั้งทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ได้ร่วมพัฒนาสังคม โดยการสร้างเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมานั้น มีมากมาย อาทิเช่น โครงการ รู้จักพอ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน, โครงการ รถพยาบาล สานสัมพันธ์ ห่วงใยน้อง, โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ซึ่งได้ผ่านการประกวด พัฒนาแนวคิด และลงมือทำในพื้นที่จริงจนเห็นประจักษ์มาแล้วทุกโครงการ และช่วยพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง