บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อการดำรงชีวิตและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำ จึงนำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “เรารักษ์น้ำ” ขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำ

 

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน คือการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย โครงการเรารักษ์น้ำจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาในการทำเกษตรกรรม ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร สนับสนุนให้ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และคืนกำไรให้กับสังคมตามนโยบายของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

โดยกิจกรรมนำร่องของโครงการฯ เป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ในการสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับชุมชน จำนวน 80 อ่างและขุดสระเก็บน้ำอีก 210 สระ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมักประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค

การสร้างอ่างและสระเก็บน้ำในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ “เรารักษ์น้ำ” ทางบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมการช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนต่างๆ ในเรื่องของน้ำในทุกๆ ภาคของประเทศไทย อาทิ ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของน้ำกับการดำเนินชีวิตต่อไป