TCP Spirit คือโครงการอาสาสมัครแนวใหม่ ที่มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยต่อยอดและขยายความร่วมมือมาจาก “กระทิงแดง สปิริต” โครงการ TCP Spirit จะมุ่งให้การสนับสนุนจิตอาสาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ภาคีเครือข่าย และกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่ในหลากหลายมิติ รวมถึงกิจกรรมที่สังคมต้องการแต่ขาดพลังผลักดัน ประเดิมกิจกรรมแรกด้วย “หมอต้นไม้” เพื่อรวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสาและภาคี ช่วยกันทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีประกาศรายชื่ออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 เขาใหญ่
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562