Image Header

ความยั่งยืน

โครงการของเรา

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิต ขนส่ง และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารที่มีประโยชน์ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์สู่สังคม โดยตระหนักถึงปัญหาการตกค้างของสารพิษในผักและผลไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการขาดอาหารที่ปลอดภัย นำมาซึ่งความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร กลุ่มธุรกิจ TCP จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยให้การสนับสนุนเกษตรกร 14 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านโครงการเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค ผ่านโครงการกระทิงแดงสปิริต เพื่อให้เกิดการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

โครงการกระทิงแดง สปิริต