Image Header

การดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ ที่ที่เราดำเนินธุรกิจ โดยนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัท คุณเฉลียว อยู่วิทยา ได้ปลูกฝังแนวคิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความห่วงใยดูแลสังคม กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดเวลากว่า 60 ปี โดยหลายโครงการยังเป็นที่จดจำ และกลายเป็นต้นแบบของการทำ CSR ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น โครงการอีสานเขียว, โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง, กระทิงแดงสปิริต, เรารักษ์น้ำ, โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน, โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน และโครงการกระทิงแดง ยูโปรเจ็ค เป็นต้น

หลังจากประกาศรวมพลังบริษัทในเครือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในนามกลุ่มธุรกิจ TCP และกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่สู่การเป็น “สุดยอดองค์กรของคนไทย ที่รวมพลังความดีงามต่างๆ ของประเทศไทยด้วยสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งต่อไปสู่เวทีโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย และคนไทยทุกคน” กลุ่มธุรกิจ TCP จึงยกระดับความเข้มข้นในการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ในปีพ.ศ. 2561 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” อันประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก คือ “Integrity”, “Quality” และ “Harmony” ดังนี้

Image Header

The Sustainable Winning Power Momentum

พลังชัยชนะที่ยั่งยืน