Integrity

การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) มุ่งมั่นยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม จนสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business) มุ่งมั่นสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ และดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว

 
 

 

Quality

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี

คุณภาพสินค้าและบริการ (Nutrition and Food Safety) มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

คุณภาพชีวิตบุคคลากร (Quality of Life in Workplace) มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ

Harmony

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) มุ่งมั่นทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน
 

Socio-Economic Development มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ชุมชนและสังคมยอมรับ สร้างการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่