วิศวกรประเมินราคา
19 ตุลาคม 2563, สาขาปราจีนบุรี|T.C. Pharma
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่รับ
วิศวกรประเมินราคา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. บริหารควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. กำหนดแนวทางและจัดทำ BOQ ราคางานเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับราคากลางตลาด ณ ปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
  3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  4. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำแบบและรายละเอียดวัสดุงานโครงการประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

39 หมู่ 13 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา)
  2. มีประสบการณ์ด้านประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
  3. มีทักษะเขียนแบบงานโยธา และอาคาร
  4. มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคางาน
  5. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ กรณีผ่านทดลองงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

ชื่อผู้ติดต่อ วารี  ส้มแก้ว

โทร.037-239-239 ต่อ 2687 ,2700