นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

นโยบายนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP Group) ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ทีซีพี”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทีซีพีในทุกช่องทาง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมของทีซีพีไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยทีซีพี หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งกระทำในนาม หรือตามคำสั่งของทีซีพี

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้การให้บริการของทีซีพีและการใช้งานเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพีโดยตรงเท่านั้น หากท่านได้กด ลิงค์ (link) ไปยัง เว็บไซต์ (Website) อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของทีซีพีก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ (Website) นั้น ๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบับนี้

เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทีซีพี หรือเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของทีซีพี ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ทีซีพีจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้
 2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพีเก็บรวบรวม
 3. สิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
 7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)
 8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อทีซีพี

 

1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้

1.1 ทีซีพีจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

แหล่งที่มา (ช่องทาง) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) แอพพลิเคชั่น (Applications) โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพี โดยการใช้ Cookies Web beacons หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการติดตามเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพี

ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ IP Address หรือบัญชี Facebook, Twitter  Google+ ในกรณีที่ท่านลงชื่อเข้าใช้(Log in) เว็บไซต์ (Website) หรือ แอพพลิเคชั่น (Application) หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของของทีซีพี

·      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์(Website)แอพพลิเคชั่น (Application) และโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพีให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านในอนาคต

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน ได้แก่บัตรเครดิต และหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

· เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การจัดส่งสินค้า หรือการให้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้กับท่าน 

· เพื่อประโยชน์ในการยืนยันการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน

การเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น ชิงโชค ชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดอื่นใดของทีซีพี ไม่ว่าจะได้กระทำผ่านทางช่องทางใด ๆ ก็ตาม (Online-Offline channels)

 ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว IP Address เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่าน หากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล และทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น

· เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่าน หากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล และทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น

· เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทีซีพี 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการกุศลต่าง ๆ ที่ทีซีพีจัดขึ้น เช่น  กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม การมอบทุนการศึกษา

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล์ รวมถึง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับท่าน

· เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของท่าน

· เพื่อประโยชน์ในการปกป้องท่านจากภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

การเข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ของท่าน

· เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด การปรับปรุงภาพลักษณ์ และสถานที่ของทีซีพี

กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่ของบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ

อัตลักษณ์ของบุคคล

· เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมล์ ความชอบส่วนตัว 

· เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

การส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมล์

· ประโยชน์ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

การสมัครงาน และการทำงานให้กับ

ทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว

· เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ความเหมาะสมในตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง การลงเวลาเข้า-ออกงาน การจ่ายค่าจ้าง

· เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการทำงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

การรับจ้างทำงานหรือให้บริการกับกลุ่มธุรกิจทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

· เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ

บุคคลที่สาม

ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ความชอบส่วนตัว

· เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และการทำการตลาด

การซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว

· เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือ         การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของ  ทีซีพี

ความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารกับทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ นามบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลส่งมอบให้

· เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับทีซีพี และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง

 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ทีซีพีจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ทีซีพีพบว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยไม่ได้เจตนา ทีซีพีจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบการเก็บข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ทีซีพีอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองโดยตรง เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวก่อนการเก็บข้อมูล

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพีเก็บรวบรวม

ทีซีพีจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ ทีซีพีจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของทีซีพี รวมทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพีเพื่อให้เหมาะสมกับความชื่นชอบและความต้องการเชิงเทคนิคของท่าน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีของท่าน จัดการความสัมพันธ์ระหว่างทีซีพีกับท่าน รวมทั้ง เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี รวมทั้งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจพบเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี
 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้และเนื้อหาของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาบนสื่อดังกล่าวจะมีการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อท่าน และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของท่าน
 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการและบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทีซีพี และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสถานที่ของทีซีพี รวมทั้งเพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้รับความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยสื่อสารกับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึง บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของทีซีพีอย่างทันเหตุการณ์ และให้คำแนะนำต่อท่านเกี่ยวกับบรรดาสินค้าและบริการของทีซีพีซึ่งท่านอาจสนใจผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของทีซีพี รวมทั้งทางโทรศัพท์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา โดยการวัดผลและเข้าใจประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางโฆษณาต่อท่าน และเพื่อแจ้งโฆษณาสินค้าและบริการของทีซีพีให้ท่านทราบ รวมทั้งสื่อสารกับท่านผ่าน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี เพื่อสร้างและรักษาตราสินค้าของทีซีพี
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของท่าน รวมทั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าของทีซีพี เพื่อเพิ่มอรรถรสของท่านในการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี รวมทั้งเพื่อนำเสนอข้อมูล เนื้อหา สินค้าและบริการซึ่งได้จัดทำโดยเฉพาะตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทีซีพี รวมทั้งความต้องการอื่น ๆ ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการ โดยวิธีการควบรวมกิจการ หรือการซื้อขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของทีซีพี
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐกำหนด

3. สิทธิของทีซีพีในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.2  ทีซีพีมีสิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ทีซีพีจะต้องปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (Performance of a contract)
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ทีซีพีจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
  • เมื่อมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทีซีพี แต่อย่างไรก็ดี ทีซีพีจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน (Legitimate Interest)
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตของท่านเอง (Vital Interest)

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม

ทีซีพีจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในเครือของทีซีพี

4.2 บริษัทผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของทีซีพี ซึ่งได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการกับทีซีพี

4.3 หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต

4.4 สำนักงานทนายความ สำนักงานที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเร่งรัดหนี้สินตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตาม ใบแจ้งหนี้

4.5 บุคคลที่สามที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือเนื่องจากการควบรวม หรือการซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างภายในของทีซีพี

4.6 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีซีพีจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

6.3  สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6.4  สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด

6.5  สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้ทีซีพีโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

6.6  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง

6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับทีซีพีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อทีซีพี ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 10. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ ทีซีพีจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)

7.1  ทีซีพีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเรียนรู้และทำความรู้จักกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท่าน

7.2   เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

  • วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้บริการของท่าน
  • คาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (Profile) ของท่าน
  • ปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน และอุปกรณ์ของท่าน
  • จัดหาการโฆษณาสินค้าและบริการตามความสนใจของท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.1 ทีซีพีได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

8.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทีซีพีจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ท่านมอบรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น

8.3 หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เราขอแนะนำท่านว่า ท่านจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อท่านหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

9. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

9.1 ทีซีพีได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเป็นสากล รวมถึงมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

9.2  ทีซีพีอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพี ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ทีซีพีได้กำหนดให้บริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพีจัดหามาตรการในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

10.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ทีซีพีอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของทีซีพี รวมถึงเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

10.2 ทีซีพีจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ บนเว็บไซต์ของทีซีพี

10.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี กรุณาติดต่อทีซีพีได้ที่ :

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขโทรศัพท์             0 2415 1000 - 3

หมายเลขโทรสาร              0-2417-1200

……………………………………..

(นายสราวุฒิ  อยู่วิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

Email Address:              DPO@tcp.com         

เว็บไซต์                          https://www.tcp.com

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.