นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP Group) ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ทีซีพี”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทีซีพีในทุกช่องทาง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมของทีซีพีไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยทีซีพี หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งกระทำในนาม หรือตามคำสั่งของทีซีพี

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้การให้บริการของทีซีพีและการใช้งานเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพีโดยตรงเท่านั้น หากท่านได้กด ลิงค์ (link) ไปยัง เว็บไซต์ (Website) อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของทีซีพีก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ (Website) นั้น ๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบับนี้

เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทีซีพี หรือเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของทีซีพี ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ทีซีพีจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้
 2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพีเก็บรวบรวม
 3. สิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
 7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)
 8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อทีซีพี

 

1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้

1.1 ทีซีพีจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

แหล่งที่มา (ช่องทาง) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) แอปพลิเคชั่น (Applications) โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพี โดยการใช้ Cookies Web beacons หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการติดตามเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ IP Address หรือบัญชี Facebook, Twitter และGoogle+ ในกรณีที่ท่านลงชื่อเข้าใช้(Log in) เว็บไซต์ (Website) หรือ แอพพลิเคชั่น (Application) หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของของทีซีพี

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์(Website)แอพพลิเคชั่น (Application) และโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพีให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านในอนาคต

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน ได้แก่บัตรเครดิต และหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การจัดส่งสินค้า หรือการให้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้กับท่าน 

เพื่อประโยชน์ในการยืนยันการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน

การเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น ชิงโชค ชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดอื่นใดของทีซีพี ไม่ว่าจะได้กระทำผ่านทางช่องทางใด ๆ ก็ตาม (Online-Offline channels)

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว IP Address เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่าน หากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล และทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่าน หากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล และทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทีซีพี

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการกุศลต่าง ๆ ที่ทีซีพีจัดขึ้น เช่น  กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม การมอบทุนการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล รวมถึง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับท่าน

เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการปกป้องท่านจากภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

การเข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด การปรับปรุงภาพลักษณ์ และสถานที่ของทีซีพี

กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่ของบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอัตลักษณ์ของบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมล ความชอบส่วนตัว 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

การส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมล

ประโยชน์ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

การสมัครงาน และการทำงานให้กับทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ความเหมาะสมในตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง การลงเวลาเข้า-ออกงาน การจ่ายค่าจ้าง

เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการทำงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

การรับจ้างทำงานหรือให้บริการกับกลุ่มธุรกิจทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ

บุคคลที่สาม

ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ความชอบส่วนตัว

เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และการทำการตลาด

การซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของทีซีพี

ความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารกับทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ นามบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลส่งมอบให้

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับทีซีพี และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง

 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ทีซีพีจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ทีซีพีพบว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยไม่ได้เจตนา ทีซีพีจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบการเก็บข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ทีซีพีอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองโดยตรง เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวก่อนการเก็บข้อมูล

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพีเก็บรวบรวม

ทีซีพีจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ ทีซีพีจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของทีซีพี รวมทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพีเพื่อให้เหมาะสมกับความชื่นชอบและความต้องการเชิงเทคนิคของท่าน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีของท่าน จัดการความสัมพันธ์ระหว่างทีซีพีกับท่าน รวมทั้งเพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี รวมทั้งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจพบเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี
 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้และเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาบนสื่อดังกล่าวจะมีการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อท่าน และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของท่าน
 • เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการและบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทีซีพี และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสถานที่ของทีซีพี รวมทั้งเพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้รับความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยสื่อสารกับท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึง บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของทีซีพีอย่างทันเหตุการณ์ และให้คำแนะนำต่อท่านเกี่ยวกับบรรดาสินค้าและบริการของทีซีพีซึ่งท่านอาจสนใจผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของทีซีพี รวมทั้งทางโทรศัพท์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา โดยการวัดผลและเข้าใจประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางโฆษณาต่อท่าน และเพื่อแจ้งโฆษณาสินค้าและบริการของทีซีพีให้ท่านทราบ รวมทั้งสื่อสารกับท่านผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี เพื่อสร้างและรักษาตราสินค้าของทีซีพี
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของท่าน รวมทั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าของทีซีพี เพื่อเพิ่มอรรถรสของท่านในการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี รวมทั้งเพื่อนำเสนอข้อมูล เนื้อหา สินค้าและบริการซึ่งได้จัดทำโดยเฉพาะตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทีซีพี รวมทั้งความต้องการอื่น ๆ ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการ โดยวิธีการควบรวมกิจการ หรือการซื้อขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของทีซีพี
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐกำหนด

3. สิทธิของทีซีพีในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.2  ทีซีพีมีสิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ทีซีพีจะต้องปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (Performance of a contract)
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อการที่ทีซีพีจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
  • เมื่อมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทีซีพี แต่อย่างไรก็ดี ทีซีพีจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน (Legitimate Interest)
  • เมื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตของท่านเอง (Vital Interest)

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม

ทีซีพีจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในเครือของทีซีพี

4.2 บริษัทผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของทีซีพี ซึ่งได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการกับทีซีพี

4.3 หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต

4.4 สำนักงานทนายความ สำนักงานที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเร่งรัดหนี้สินตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตาม ใบแจ้งหนี้

4.5 บุคคลที่สามที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือเนื่องจากการควบรวม หรือการซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างภายในของทีซีพี

4.6 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีซีพีจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

6.3  สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6.4  สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด

6.5  สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้ทีซีพีโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

6.6  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี เพื่อการทำตลาดแบบตรง บนพื้นฐานของการทำโปรไฟล์ลิ่ง (Profiling) เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านโดยตรง

6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับทีซีพีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 6.1-6.7 ข้างต้น กรุณาติดต่อทีซีพี ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 10. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ ทีซีพีจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)

7.1  ทีซีพีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเรียนรู้และทำความรู้จักกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท่าน

7.2   เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

  • วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้บริการของท่าน
  • คาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (Profile) ของท่าน
  • ปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน และอุปกรณ์ของท่าน
  • จัดหาการโฆษณาสินค้าและบริการตามความสนใจของท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.1 ทีซีพีได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

8.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทีซีพีจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ท่านมอบรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น

8.3 หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เราขอแนะนำท่านว่า ท่านจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อท่านหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

9. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

9.1 ทีซีพีได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเป็นสากล รวมถึงมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

9.2  ทีซีพีอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพี ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ทีซีพีได้กำหนดให้บริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพีจัดหามาตรการในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

10.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ทีซีพีอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของทีซีพี รวมถึงเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

10.2 ทีซีพีจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้บนเว็บไซต์ของทีซีพี

10.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี กรุณาติดต่อทีซีพีได้ที่ :

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขโทรศัพท์             0 2415 1000-3

หมายเลขโทรสาร              0-2417-1200

        Email Address:              DPO@tcp.com  

Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.