บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ปราจีนบุรี) ได้รับการรับรองจาก กระทรางอุตสาหกรรมเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3"

10 มกราคม 2561
ที.ซี.ฟาร์มา, การพัฒนาที่ยั่งยืน


บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ปราจีนบุรี) พัฒนากระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลห่วงใยสังคม (Caring) ทำให้ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green system)” มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นในการบริการและผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยตามข้อบังคับของกฏหมาย ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานโดยใช้ และพัฒนาระบบมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง”​ คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

 

ข่าวอื่นๆ