กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 64 ผนึกความร่วมมือพันธมิตร กำหนดกลยุทธ์สู่การเติบโตที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

29 กรกฎาคม 2565

กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 เล่มล่าสุด ตอกย้ำเป้าหมาย “ปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่า” ผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตร พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน สู่การวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 4 มิติ มุ่งเน้น “ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ - ความเป็นกลางทางคาร์บอน - เศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” พร้อมเผยความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่!xDHC เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการจัดทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อ้างอิงตัวชี้วัดระดับสากล Global Reporting Initiative หรือ GRI มาเป็นกรอบในการรายงาน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ตระหนักถึงสถานการณ์สำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งล้วนมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรคนสำคัญอย่าง บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลก เพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาพิจารณา สู่การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 4 หัวข้อ ตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และเป้าหมายปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า ที่กลุ่มธุรกิจ TCP จะให้ความสำคัญนับจากนี้เป็นต้นไป นั่นคือ

  • ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ (Product Excellence)
  • ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
  • การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Water Sustainability)

รายงานความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ยังได้เปิดเผยความสำเร็จจากการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานด้านความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจ TCP อาทิ การให้คู่ค้าลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจและการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ตามเป้าหมาย 100% การได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000) ตามเป้าหมาย 100% การที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ TCP จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน โดยพนักงาน 100% มีแผนพัฒนารายบุคคล (PDP)

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ TCP และพันธมิตรทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อวันที่ดีกว่าร่วมกัน สามารถอ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ฉบับเต็มๆ ได้ที่ https://www.tcp.com/media/p3zpyr0g/tcp_sd_report_2564_th-final.pdf

ข่าวอื่นๆ