กลุ่มธุรกิจ TCP รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” ระดับโดดเด่น ตอกย้ำกลยุทธ์ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม

27 ตุลาคม 2566
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจ TCP โดยนายวัชรินทร์ บัวดี ผู้อำนวยการสายงานการผลิตโรงงานปราจีนบุรี บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)” ระดับโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ภายใต้เป้าหมายใหญ่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

กลุ่มธุรกิจ TCP เป็น 1 ใน 16 องค์กรที่ได้รับรางวัลระดับโดดเด่นจาก 77 องค์กรผู้นำฯ อันเป็นผลจากการได้ระดับทอง 2 ระดับทั้งในด้านการตรวจวัด (Measure) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และการลด (Reduce) จากการดำเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดการพลังงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การลงทุนในระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การบริหารจัดการด้านการขนส่ง รวมถึงการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ยังแสดงความมุ่งมั่นผ่านการประกาศเป้าหมายขององค์กรที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 จากทุกกระบวนการทำงานในธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

ข่าวอื่นๆ