ทั้งป่าและน้ำ ล้วนมีความสำคัญ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต แหล่งกำเนิดอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอง ถือเป็น 1 ในพันธกิจเราเล็งเห็นมาตลอดระยะเวลาหลายปี จึงทำให้เกิดโครงการ กระทิงแดงสปิริตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับชุมชน อาสาสมัคร เพื่อสังคม ตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเชื่อมโยงความเกี่ยวข้อง ของระบบนิเวศน์ กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งระบบไว้ด้วยกัน

การทำงานของ กระทิงแดงสปิริต แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งเป็นการทำงานร่วมมือกับชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมกับชุมชนต้นน้ำ คือ การกักเก็บน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและยั่งยืน สู่ชุมชนลุ่มน้ำที่อยู่ถัดลงมา ด้วยการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ในพื้นที่ต่างๆ เป็นแนวคิดในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ไปจนถึงจุดสุดท้าย คือ ปลายน้ำ ซึ่งมีจุดสิ้นสุดวงจรที่ทะเล การปกป้องระบบนิเวศน์ชายฝั่งและท้องทะเล ร่วมกับชุมชนชาวเล เพื่อช่วยกับบำบัด และลดผลกระทบที่เกิดตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ให้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนตลอดไป

อัลบั้มรูป